קול הלשון שידור חי. קול הלשון

שו"ת אבני נזר חו"מ סי' י יתכן אפילו שממנו שמעתי לראשונה את סיפור החורבן לפרטי פרטיו, וגם את המסקנות המדויקות העולות ממנו
אם עבר והעתיק, אסור להשתמש ב"העתק" מה שאין כן במקרה דלהלן שמחסרו ממון הרי זה גזל ממש

כלומר, זה ש"גרמי" בנזקין חייב היינו דוקא במי שמזיק ומפסיד את חבירו, אבל כאן אין ה"אחד מיוצאי חלציו" מפסיד את שאר היורשים מאחר שהם לא הוציאו שום הוצאות על ההדפסה, אלא הוא רק מונע מהם מלהרויח עימו בהדפסה, וקיימא לן ש"המבטל כיסו של חבירו" — דהיינו שמונע ממנו להרויח — פטור, כדאיתא בשו"ע יורה דעה סימן קע"ז: "הנותן מעות לחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר ואומר לא לקחתי, אין לו עליו אלא תרעומת".

3
רשימה שיעורים שבועי
אך מכל מקום, גם על השימוש ב"העתק" חל איסור הפסדת חבירו ב"גרמי" או "מניעת רווח" ממנו, ולכן רק מי שיודע בבירור שממילא לא ירכוש את הדיסק הזה רשאי להשתמש ב"העתק"
בעומר במירון: 3 הדלקות בלבד אושרו
ופוסק אדה"ז, שירא שמים יחמיר לעצמו כדעה הראשונה הסוברת שזהו גזל ממש ואסור
קול הלשון
המילים שקעו להם בדברי ימי הכנסת
ואזי המשתמש ללא תשלום יעבור לא רק משום הפסדת חבירו ב"גרמי" או "מניעת רווח" ממנו כנ"ל, אלא גם משום "גזל" על שמשתמש ב"המצאה" השייכת לאדם אחר ללא רשות ואם כן יותר מסתבר לומר שאדרבה — סתם תמונה שמצלם צלם נחשבת "יצירה" ורק תמונה שמצלם אדם רגיל בלחיצת כפתור בעלמא ללא שום השקעת מחשבה יש מקום לומר שאינה "יצירה"
מאז חלף כמעט חודש כאמור, ופתאום נזכרתי השבוע באותה נבואה כי בישול ביתי- זה יותר! כי בכך שהזכיר את דין התורה גילה את דעתו שאינו מגביל את זכויותיו לכללי חוקי זכויות יוצרים של המדינה אלא רצונו להחזיק גם בזכויות המגיעות לו מצד דין תורה, והרי כפי שנתבאר לעיל בדברי הצמח צדק דין התורה הוא שאפילו בחידושי תורה שאין למחדש בעלות עליהם מכל מקום אסור למנוע ממנו את רווחיו, וכל שכן ביצירה של שאר חכמות, והרי גם העתקה בודדת פוגעת ברווחיו

ואזי, מי שיעבור ויעתיק יהי' בגדר "שואל שלא מדעת" הנחשב "גזלן", מאחר שעושה ברכוש חבירו שימוש שהלה אסר עליו לעשותו.

מבויאן עד 30 שעות של שידור חי ממירון כאן ב
כל מה שהכי מעניין בארץ ובעולם , ליד קברו של רבי נחמן מברסלב, רדיו אזורי, 29
מבויאן עד 30 שעות של שידור חי ממירון כאן ב
חפ"ק מיוחד הוקם במירון בו יושבים יושבים בכל רגע נתון 2 מנתבים שמנתבים את נקודות הצילום ל-2 כתובות תזרים שימנעו תקלות בשידור
נתניהו תוקף: שבועות הממשלה החזירה את הקורונה
וירא שמים יחמיר לעצמו כסברא הראשונה, שלא לעבור על לא תעשה שבתורה"
שו"ת בית יצחק שמעלקיש, יו"ד ח"ב סי' פז אות ג ובנדון דידן, לתוכנות שנפרצו יש סימן, היינו שהמשתמש הבלתי מורשה יודע את שם החברה שממנה עליו לרכוש תוכנה מקורית, ויכולת בעלי התוכנות להציל את רווחיהם כדלהלן בפנים הוי כ"מכשולות" המאפשרות את הצלת האבדה, ואם כן אין כאן ייאוש
ובכן, אותו יהודה גרין, האיש והלב, צלצל אלי לפני כמה ימים, ואמר לי את המשפט הבא: "ראיתי אותך באיזה פאנל בערוץ 20, בתוכנית של האוהב ישראל ההוא" וכתב בספר עמק המשפט, שלפי סברא זו נראה שגם הצלם אינו יכול לאסור על אחרים להעתיק את התמונה שצילם דכשם שלגבי האדם עצמו נחשבת דמותו "דבר שאינו ברשותו", כך גם לגבי הצלם נחשבת הדמות שבתמונה "דבר שאינו ברשותו" ולכן אינו יכול לאסור על אחרים להשתמש בה, ומאידך ה"העתק" נחשב "מעשה עצמו" של המעתיק וממילא אין לבעל התמונה שום זכות בו

וראה ים של שלמה בבא קמא פ"ז סי' יד.

19
רשימה שיעורים שבועי
אני מודה שברגע הראשון, וגם בשני, הופתעתי
נתניהו תוקף: שבועות הממשלה החזירה את הקורונה
אכן, בדברי האחרונים מצאנו שהכריעו כסברת רבינו ירוחם, בדין מי שתבע את חבירו בבית דין בסכום פחות ממה שבאמת מגיע לו, ולאחר זמן בא לבית דין ותבע את הסכום המלא וטען שזה שקודם לכן תבע פחות הוא מפני שלא ידע את ההלכה, שלדעת רוב האחרונים על בית דין לפסוק לו כפי הסכום המלא המגיע לו באמת
ההערכות ארגונים פלסטינאיים הם אלו שירו לשטח ישראל
גם אם עושה העתקה בודדת בלבד, שבכך מן הסתם אינו פוגע בכיסוי הוצאות המחדש וממילא אינו "מפסיד" אותו, אך מכל מקום הוא על כל פנים "מונע רווח" ממנו, שהרי לולא אפשרות ההעתקה הי' קונה ממנו את יצירתו התורנית במחיר מלא, ואת הרווח הזה הוא מונע ממנו על ידי שמעתיק