אישור בידוד משרד הבריאות. היעדרות בגלל בידוד: אילו מסמכים על העובד להציג למעסיק

©"מרכז מידע רעות", כל הזכויות שמורות לבית חולים שיקומי רעות ת"א © "מרכז מידע רעות" הוא אתר אינפורמטיבי בלבד ההחזר ישולם לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי
עובד יומי או שעתי העובד רק בחלק מימי השבוע, יהיה זכאי לתשלום מספר ימי בידוד בדומה למספר ימי המחלה שהיו מנוכים לו עבור תקופה זו, אילו היה חולה תעודת המחלה הגורפת בצירוף ההצהרה והאישור על מועד העזיבה את אותה מדינה אם סיבת הבידוד היא חזרה מחו"ל , החליפו את אישור המחלה הרגיל

מי ישלם לעובד על ההיעדרות מהעבודה?.

תנאי הזכאות
אף שנוסח האישור מתיחס עדיין לחוזרים מסין, הוא אמור לשמש כאישור מחלה גם לעובדים שחוזרים ממדינות אחרות
ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020 (זכות)
המידע בנושא יעודכן עם פרסומו של החוק בהתאם לכך, הרשום מטה תקף לגבי מי שהיה בבידוד עד ה-28
תנאי הזכאות
ניתן להגיש בקשה לשיפוי החל מחודש פברואר 2021
כל הפניה שתעשה ממרכז מידע אינה מהווה המלצה וידוע כי מרכז מידע אינו אחראי עבור איזה עובדים ניתן לקבל תשלום? על פי ההנחיות, עובדים אלה לא צריכים לפנות לרופא לצורך קבלת אישור מחלה שכן הם התבקשו שלא להגיע לקופות החולים
מי שהיה במגע הדוק עם חולה כמפורט בצו אם אין ברשות העובד מספיק ימי מחלה צבורים, ינוכו ימי ההיעדרות שמעבר לימים אותם צבר משכרו הוא לא יקבל עבורם שכר

בנוסף, עליהם לחתום על הצהרה כי הם נעדרים בגלל בידוד בשל החשש לנגיף הקורונה ולצרף אישור על מועד עזיבתם את המדינות, שכל מי שחוזר מהן חייב לשהות בבידוד.

19
תנאי הזכאות
אם לעובד אין מספיק ימי מחלה צבורים, המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות מהשכר
ימי מחלה לשוהים בבידוד עקב חשש להידבקות בקורונה
חשוב לעקוב אחר פרסומי משרד הבריאות וההנחיות שיינתנו לצורך מימוש הזכאות לימי מחלה ודמי המחלה באתר הייעודי לנושא הקורונה שפתח משרד הבריאות
קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה
עובד אשר במקום עבודתו נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבל תשלום לפי הנהוג במקום העבודה
כמו כן, חל איסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל הצורך להישאר בבידוד למרות זאת, במקומות העבודה בהם נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבלו העובדים הנמצאים בבידוד תשלום על פי הנהוג במקום העבודה
עבור היום השלישי יקבל העובד 50% משכרו עובדים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו"ל אינם זכאים לתשלום דמי בידוד בגין ימי היעדרותם מהעבודה, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק או שהם שחזרו לישראל מארץ מוצאם כדי לעבוד אצל אותו מעסיק

למרות זאת, מעסיק שאינו המדינה או גוף מתוקצב תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית רשאי להודיע לעובד שההסדר המיטיב לא יחול על תשלום היום הראשון של הבידוד.

4
קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה
הצו קובע הוראות מגבילות שיחולו ביחס למי שעלולים להביא להתפשטות המחלה, כאמור בצו, והכל על מנת למנוע הדבקה בנגיף בישראל על ידי קביעת חובת בידוד
היעדרות בגלל בידוד: אילו מסמכים על העובד להציג למעסיק
כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל
תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)
במקום אישור מחלה על עובדים אלה להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות