הרמת מסך. עילות להרמת מסך ההתאגדות

זהו הליך מיוחד ונדיר במיוחד דרכו ניתן לחייב את בעל המניות בחוב של החברה למשל וכד' זאת על מנת שיוכלו לממש את פסק הדין לטובתם
חיוב של בעל המניות או השליטה אינו בגדר של הרמת מסך וזה לא יכול להוות זכות לנושים לדרוש את הכסף שלהם פעולת הרמת מסך באה מכוח חוק החברות

היוצא, הרמת מסך המעוגנת רק במשפט המקובל או דיני היושר האנגליים אינה תקפה יותר, אלא אם משתקפות בה נסיבות, כאמור להלן.

כללים להרמת מסך ההתאגדות בחברה
ראה האמור לעיל בעניין מטבע לשון זו
הרמת מסך, באילו מקרים תוגש תביעה אישית נגד מעסיק?
הרמת מסך — מתי ניתן לעשות זאת? אם למשל יש למישהו תביעה כלפי החברה, אין לתביעה זו קשר ישיר עם בעלי המניות עצמם או רכושם הפרטי
הרמת מסך ההתאגדות
לעניין סעיף 12 לחוק החוזים, הצטרפו אליו השופטים האחרים, והדבר אושר בדיון נוסף הנ"ל
כך שאפילו אם בית המשפט מצא שהדבר לא נכון או לא צודק לעשות כך, אך שאר הדברים מתקיימים — הוא יכול שלא להורות על הליך זה כמו כן, בית המשפט יכול לייחס כל תכונה, זכות או חובה של בעל המניות לחברה וגם להיפך — או זכות של חברה לבעל המניות בה
פעמים יורם המסך "כדי לחשוף את האמת לאמיתה", כגון שפלוני מתכחש לקבלת תשלום, ששולם לידי חברה נטילת סיכון בלתי סביר, על פי סעיף זה, אינה פסולה, אולם היא נשללת אם אין ביכולתה של החברה לפרוע את חובותיה

ראוי לנתח את הנוסח הנתון על פי הפסיקה ועל פי לשון הנוסח של החוק החדש.

20
הרמת מסך ההתאגדות
זהו מסך החוצץ בין החברה לבין בעלי מניותיה
הרמת מסך
תנאי כה רחב משמעות מייתר, לכאורה, את הצורך בפירוט תנאים נוספים, שהרי כל תנאי עומד ברשות עצמו, ואין התנאים מצטברים
הרמת מסך, באילו מקרים תוגש תביעה אישית נגד מעסיק?
עד לחקיקת החוק הזה, כבר הספיקו בתי המשפט לעשות שימוש נרחב בדוקטרינת הרמת המסך, כאשר לנגד עיניהם כל מקרה לגוף עובדותיו ונסיבותיו, תוך הימנעות מקביעת עקרון כללי שניתן לגזור ממנו את דינו של המקרה הספציפי הטעון הכרעה שיפוטית דומה, שניסוחיו של הסעיף הזה עוד ירחיבו את גבולותיה של הדוקטרינה הזו